VEDTÆGTER

 

§ 1: Navn

 

Stk. 1.            Foreningens navn er Vorupør Boldklub og har hjemsted i Thisted Kommune

 

Stk. 2.            Foreningen er medlem af DBU & DIF

 

§2: Formål

 

Stk. 1.            Foreningens formål er gennem fællesskab at samle foreningens medlemmer om sportslige og kulturelle aktiviteter. Træning, kampe og andre aktiviteter skal tilrettelægges under en sådan form og tone, at det virker fremmende for kammeratskabet, klubfølelsen og den personlige udvikling.

 

§3: Medlemmer

 

Stk. 1.            Enhver der kan tilslutte sig foreningens formål kan optages som aktive eller passive medlemmer.

 

Stk. 2.            Indmeldes sker ved henvendelse til formanden eller foreningens kasserer. Medlemskabet er gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.

 

Stk. 3.            Udmeldelse kan med virkning fra udgangen af et kvartal ske ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem. For meget betalt kontingent refunderes ikke.

 

Stk. 4.            Trænere bliver gennem deres hverv medlemmer af foreningen.

 

§ 4: Kontingent

 

Stk. 1.            Kontingent betales af alle medlemmer og fastsættes på den ordinære generalforsamling for et år ad gangen. Kontingent opkræves forud for hvert kvartal, halvår eller regnskabsår.

 

Stk. 2.            Trænere er undtaget for kontingent og bestyrelsen kan når særlige hensyn taler herfor fritage et enkelt medlem for kontingent.

 

Stk. 3.            Bestyrelsesmedlemmer betaler passiv medlemskab eller kontingent svarende til de aktiviteter som de deltager i.

 

§ 5: Bestyrelse

 

Stk. 1             Valgbar til bestyrelsen på 5 medlemmer er på generalforsamling enhver medlem der er fyldt 16 år, eller enhver, der er værge for et medlem under 16 år.

 

Stk. 2.            Senest på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, sekretær, kasserer samt 1 øvrigt medlem. Formand og kasserer skal være fyldt 18 år.

Stk. 3.            Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen. 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg efter lige årstal, mens de øvrige bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige årstal. Der vælges 2 bestyrelsessuppleanter for en etårig periode. Udtræder et medlem af bestyrelsen i utide, indtræder suppleanten i bestyrelsen indtil næste ordinære generalforsamling, hvor der nyvælges et medlem for den resterende del af det udtrædende medlems valgperiode. Bestyrelsen kan herefter konstituere sig på ny.

Stk. 4.            Bestyrelsen varetager og leder foreningens arbejde sportsligt, kulturelt og økonomisk i overensstemmelse med vedtægterne og generalforsamlingens beslutninger.

 

Stk. 5.            Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

 

Stk. 6.            Kun bestyrelsesmedlemmer er beslutningsdygtige i udvalg. Et flertal i udvalgene på 2/3 dele kan dog forlange en sag behandlet på et bestyrelsesmøde. Udvalg og arbejdsgrupper er forpligtigede til at give fyldestgørende information om deres aktiviteter til bestyrelsen og generalforsamlingen.

 

Stk. 7.            Formanden og i hans fravær næstformanden, indkalder til bestyrelsesmøder og leder bestyrelsens møder. Såfremt mindst 3 bestyrelses medlemmer afgiver ønske til formanden om det, skal der senest 14 dage herefter afholdes bestyrelsesmøde.

 

Stk. 8.            Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er fremmødt. Suppleanter kan indkaldes til bestyrelsesmøder og varetage stemmeretten, såfremt et ordinært bestyrelsesmedlem har meldt afbud. Afgørelser i bestyrelsen sker ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens, subsidiært næstformandens stemme udslagsgivende.

 

Stk. 9.            Bestyrelsen modtager for deres hverv en godtgørelse svarende til højeste seniorkontingent, såfremt der har været fremmøde til mindst 2/3 af de afholdte bestyrelsesmøder. Øvrige udgifter dækkes efter bilag og godkendelse af 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer.

 

§ 6: Stemmeret

 

Stk.1              Møde og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer der senest dagen før generalforsamlingen har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

§ 7: Generalforsamling

 

Stk. 1             Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

 

Stk. 2             Ordinær generalforsamling afholdes årligt i første kvartal og indkaldes med mindst 14 dages varsel med annoncering i en i Vorupør husstandsomdelt ugeavis. 

 

Stk. 3             Dagsorden for ordinær generalforsamling indeholder følgende punkter:

 

1 Valg af dirigent

2 Valg af 2 stemmetællere

3 Formandens beretning

4 Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.

5 (Eventuelle) udvalgsberetninger

6 Fastsættelse af kontingent – Evt. gennemgang af budget.

7 Indkomne skriftlige forslag

8 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter jf. § 4

9 Valg af revisorer og revisorsuppleant jf. § 8

10 Eventuelt.

 

Stk. 4.            Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 1 måned før ordinær generalforsamling.

 

Stk. 5.            Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

 

Stk. 6.            Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal (over halvdelen af de afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes, såfremt det begæres af blot en stemmeberettiget deltager eller ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges.

 

Stk. 7.            Til vedtagelser af vedtægtsændringer kræves dog et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer.

 

Stk. 8.            Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes når bestyrelsen finder det nødvendig eller 2/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det overfor formanden. I så fald skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter at anmodninger er forelagt formanden. Indkaldelsesfristen er varsel jf. § 7 stk. 2 og begrundet dagsorden offentliggøres som ved ordinær generalsamling.

 

§ 8: Regnskab og revision

 

Stk. 1.            Foreningens regnskabs- og kontingentår følger kalenderåret.

 

Stk. 2.            Kassereren er ansvarlig for betalinger af godkendte bilag, men der kan af bestyrelsen udpeges personer udenfor bestyrelsen som ansvarlig for bogføring og medlemsregister.

 

Stk. 3.            Regnskabet revideres af to revisorer, der vælges på generalforsamlingen, der vælges skiftevis for 2 år ad gangen, samt en revisorsuppleant for en etårig periode. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan ikke være revisorer.

 

§ 9: Tegningsregler og hæftelse.

 

Stk. 1.            Foreningen tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

 

Stk. 2.            Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de foreningen påhvilede forpligtigelser.

 

§ 10: Eksklusion

 

Stk. 1.            Hvis et medlem er kommet i kontingentrestance eller har pådraget sin anden gæld til foreningen, kan bestyrelsen med 1 måneds varsel og efter 2 skriftlige henvendelser, ekskludere medlemmet. Såfremt medlemmet inden 3 uger bestrider rigtigheden heraf, vil sagen blive forelagt til afgørelse på førstkommende ordinære generalforsamling.

 

Stk. 2.            Bestyrelsen kan, når 4/5 stemmer herfor, ekskludere et medlem, der handler til skade for foreningen. Medlemmet har på førstkommende bestyrelsesmøde lejlighed til at fremføre sine synspunkter. Såfremt 1 bestyrelsesmedlem stemmer imod beslutningen, kan medlemmet inden 3 uger begære eksklusionen forelagt på førstkommende ordinære generalforsamling.

 

Stk. 3.            Bestyrelsen kan, når 4/5 af den samlede bestyrelse stemmer for dette, genoptage et ekskluderet medlem Er eksklusionen godkendt på en generalforsamling kan ophævelse kun ske med simpelt flertal på førstkommende ordinære generalforsamling. 

§ 11: Ordensreglement

 

Stk. 1.            Bestyrelsen udarbejder et ordensreglement for klubbens indendørs- og udendørsarealer.

 

§ 12 Opløsning

 

Stk. 1.            Opløsning af foreningen kan kun finde sted efter flertal jf. § 7 (med 2/3 flertal) på 2 hinanden følgende efterfølgende generalforsamlinger med minimum 8 dages mellemrum, hvoraf den ene skal være ordinær.

 

Stk. 2.            Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver almene nyttige formål i Nørre Vorupør.

 

Generalforsamlingen – Nr. Vorupør d. 19. februar 2009.

 

Bestyrelsen